Zakres terapii

Kompleksowa opieka logopedyczna i neurologopedyczna obejmuje diagnozę i terapię:

 • wczesnej interwencji logopedycznej
 • profilaktyki zaburzeń mowy
 • narządów artykulacyjnych, aparatu oddechowego i słuchu fonematycznego
 • funkcji połykania
 • dyslalii (kompleksowa diagnoza i terapia wszystkich wad wymowy)
 • afazji i dysfazji
 • dyzartrii    
 • zaburzeń komunikacji w autyzmie, zespole Aspergera, zespole Downa
 • opóźnionego rozwoju mowy (alalii, afazji dziecięcej, specyficznych zaburzeń językowych – SLI)
 • komunikowania się osób z upośledzeniem umysłowymi i z zespołami genetycznymi
 • schizofazji
 • po laryngektomii – nauka mowy przełykowej
 • w chorobie Alzheimera
 • w chorobie Parkinsona
 • niepłynności mowy i jąkania u dzieci i dorosłych
 • specyficznych trudności w nauce szkolnej
 • budowania kompetencji komunikacyjnych

       oraz

 • porady, konsultacje logopedyczne i neurologopedyczne
 • wystawianie opinii logopedycznych i neurologopedycznych